lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Universitets publikationer

Doktorsavhandlingar

"Renovering av byggnader med vakuumisoleringspaneler"

2014-03-14 försvarade Pär Johansson sin doktorsavhandling "Renovering av byggnader med vakuumisoleringspaneler: Hygrotermisk prestanda och hållbarhet" på Chalmers. Pär undersöker hur högeffektiva isoleringsmaterial kan användas vid renovering av äldre bebyggelse. Målet med forskningen är att möjliggöra en minskning av energiförbrukningen i det existerande byggnadsbeståndet.

"An Approach Towards Sustainable Building"

2014-02-12 försvarade Navid Gohardani sin doktorsavhandling med titeln "An Approach Towards Sustainable Building" vid Kungliga Tekniska Högskolan. Avhandlingen har i huvudsak fokuserat på hur beslutsfattare kan motiveras till genomtänkta beslut beträffande hållbara renoveringar och energibesparing. Nedan följer ett utdrag ur innehållet i avhandlingen:

"I avhandlingen har en mångfacetterad strategi för hållbar utveckling i tidiga skeden studerats och hållbart byggande har granskats ur ett bredare perspektiv. Huvudpunkten av denna studie har begränsats till tidiga skeden, då denna är en avgörande fas vid nybyggnad samtrenovering av befintliga byggnader. Vidare har i denna forskning ett ramverk av riktlinjer utvecklats som länkar samman begreppet hållbarhet med faktorer av avgörande betydelse för intressenter och beslutsfattare inom den byggda miljön. Forskningsstudien syftar till att bidra med en kunskapsbas som byggnadsägare har behov av för att motiveras till att renovera både med hänsyn till energieffektivitet såväl som god innemiljö."

Examensarbete

Energieffektivisering av Malmö Studenthus - En fallstudie av Taveringsintendenten 3

Det här examensarbetet har genomförts i samarbete med Malmö Studenthus som har efterfrågat förslag på hur de kan energieffektivisera sin fastighet Taxeringsintendenten 3 vilken är belägen i Rosengård, Malmö. Byggnaden uppfördes på 70-talet och används i dagsläget som studentboende med 665 invändigt nyrenoverade lägenheter. Arbetet är aktuellt då större fokus har lagts de senaste åren på att se över det befintliga bostadsbeståndet med avseende på energianvändning i Sverige. Nya miljömål har satts på både nationell och global nivå vilka ställer högre krav på minskad energianvändning i samhället. En stor del av de uppsatta målen kan uppnås genom upprustning av byggnader från miljonprogrammet. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur stor energibesparingspotential fyra olika slags byggtekniska åtgärder kan ha för byggnaden. De fyra olika åtgärdsförslagen som har undersöks är följande:

•      Isolering av tvåglasfönster

•      Nya fönster och balkongdörrar

•      Ny utfackningsvägg

•      Ny utanpåliggande fasad

Vi hoppas på att vårt arbete kan skapa en större inblick i vilket tillstånd byggnader från miljonprogrammet kan befinna sig i och vi hoppas även kunna uppmuntra branschen till nytänk och inspirera fastighetsaktörer till alternativa lösningar.

Gustav Törnblom, Oskar Johansson

Byggingenjörsprogrammet, LTH

Examensarbetet finns publicerat av Lunds Universitet och hittas här.

Lönsamhet vid renovering av miljonprogrammet - En fallstudie av Svenska Bostäders investeringar på Järvafältet

Masters examensarbete från KTH 2015 skrivet av Marcus Kindbom och Oscar Sandblom.

Publikationen kan hittas här.

Practice of multi-family housing renovations

Comparative study of Stockholm and Vilnius, on motivating, driving and bottleneck factors

Masters examensarbete från KTH 2012 av Šarūnas Valčiukas.

Publikationen kan hittas här.