lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stadgar

Organisatiorisk placering

Renoveringscentrun för bebyggelse, RC, är organisatoriskt och administrativt knutet till Lunds Tekniska Högskola. 

 

Uppdrag

RC ska genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess så att befintliga byggnader blir energieffektiva och att deras funktion bibehålls eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav. Renovering av byggnader är komplext, varför ett flertal ämnesdiscipliner måste samarbeta såsom byggnadsteknik, byggnadsfysik, materialteknik, konstruktionsteknik, installationsteknik, produktionsteknik, processkunskap, ekonomi, juridik, beteendevetenskap och sociologi. 

 

Uppgifter

 • Informera om och sprida kvalitetssäkrad information till näringslivet som är i behov av mer kunskap om renovering
 • Bygga en bas med kvalitetssäkrad information och kunskap genom att samla in och analysera erfarenheter från genomföra renoveringsprojekt
 • Transformera och föra ut resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Verka för tvärdisciplinär samverkan
 • Inhämta kunskap från omvärlden, nationellt och internationellt
 • Bidra till en långsiktig kompetensuppbyggnad inom utbildning och forskning
 • Förvalta kunskap om renovering och byggnader
 • Informera olika aktörer i byggsektorn genom att utarbeta utbildningsmaterial, initiera kurser för olika målgrupper, genomföra temadagar och seminarier, hålla föreläsningar, ta fram informationsskrifter och nyhetsbrev, ha en aktuell hemsida, etc.
 • Stimulera till genomförande av samordnade forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Medverka till att forskningsresultat prövas under realistiska förhållanden i utvecklingsprojekt och säkerställa att väl underbyggda resultat från sådana projekt tas fram
 • Utgöra ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner om renovering av byggnader
 • Främja nationell och internationell samverkan och erfarenhetsutbyte mellan såväl forskare som näringslivsföreträdare som är verksamma inom området
 • Identifiera behov av forsknings- och utvecklingsbehov inom området samt ta fram ett nationellt forsknings- och utvecklingsprogram
 • Verka för långsiktig och tillräcklig finansiering av forskning och utveckling för renovering av byggnader
 • Svara för insatser som kräver en nationell och internationell överblick om renovering t.ex. bilda opinion, svara på remisser, delta i utarbetande av byggregler och standarder inom området.

 

Se Inrättande av och föreskrifter för nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse, för fullständigt dokument.