lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Styrelsen

Andres Muld

Ordförande

 fd generaldirektör för Energimyndigheten

"Renoveringscentrum fyller ett mycket stort behov av att samla in kunskap om renovering av våra bostäder och se till att resultaten sprids till marknadens aktörer. Idag saknas en samlad kunskap om renoveringar vilket kan leda till att även små ingrepp i våra bostäder kan få stora konsekvenser. Därför behövs en aktör som samlar in, utvecklar och sprider allt om renoveringsteknik, miljö, ekonomi, byggprocess samt sociala aspekter. Helhetsperspektivet är en av framgångsfaktorerna för att uppnå en kostnads- och miljöriktig renovering."

Arne Elmroth

Professor em. i Byggnadsfysik vid LTH

"Arbetat under större delen av yrkeskarriären med energieffektivisering av byggnader. Deltagit i ett flertal internationella och nationella utredningar om byggnaders energiprestanda. Renoveringscentrum kommer att ha mycket viktiga uppgifter att göra för att det mycket omfattande beståndet av hus ska kunna renoveras. RC måste fokusera på att tillföra kunskap som bidrar till en effektiv byggprocess för förbättring av de befintliga husen med beaktande av miljö, teknik, ekonomi och inte minst sociala frågor. Vi måste medverka till att få bra hus som anpassas till moderna krav på boende och arbete."

Björn Gustafsson

Programansvarig Stadsutveckling Göteborg Energi

”Renoveringsfrågan har hög prioritet i våra bolag vi investerar nära 2 mdr kr per år i våra fastigheter. Att koppla ihop akademin med utförare och beställare för att finna de goda exemplen, är en del av lärandet. Tekniska och kostnadseffektiva lösningar når sällan hela vägen ut till brukarled, då akademin har presenterat sina slutsatser. Här kan Renoveringscentrum göra skillnad”

Dennis Johansson

Föreståndare

Avdelningschef Installationsteknik LTH

Dennis Johansson disputerade 2005 om beslutsunderlag och livscykelekonomi för inneklimatsystem, arbetade sedan fram till 2011 i ventilationsindustrin med forskning och utveckling med tanke på ventilationssystems funktion i byggnaden som system kopplat till brukarbeteenden, och är sedan 2011 avdelningschef för Installationsteknik vid Lunds Teknisk Högskola.

Kontakta

Kristina L Nilsson

Ledamot i NRCs styrelse sedan 2016-04-01

Professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, Inst. för samhällsbyggnad och naturresurser.

Kristina leder bl. a. forskningsprojekt inom planering och byggande/ombyggnad anpassad till förändringar och säsongsvariationer i klimatet, energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse samt bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden vid renovering och ombyggnad.  Hon har lång erfarenhet från både forskning och som yrkespraktiserande arkitekt. Kristina har god kontakt med flera universitet/högskolor i Sverige genom arkitektexamen från Chalmers, doktorsexamen från KTH, samt genom att tidigare ha arbetat på Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola och Landskapsarkitektur vid SLU-Ultuna.

Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell arbetar som Affärsområdeschef för Samhällsbyggnad på SP och är också Adjungerad Professor i Byggnadsfysik vid LTH.Kristina leder den starka forskningsmiljön för hållbar integrerad renovering SIRen som har stark koppling till Renoveringscentrum och involverar många olika aktörer både från akademin och industrin.

Madeleine Nobs

Affärsutvecklare, Hållbara affärer, NCC construction

"Engagerat att arbeta i befintliga bostadsområden för att återskapa goda värden såväl i husen som människor och ytor mellan husen , stor spännande  marknad, viktigt för att att påskynda renoveringarna för att nå energimålen 2020 m.m."

Magnus Everitt

Ledamot i NRCs styrelse sedan 2016-04-01

Branch & affärsjuridik Installatörsföretagen

Magnus har varit engagerad i renoveringsfrågan i många år och har varit med i processen att starta renoveringscentrum. En väldigt stor del av de renoveringar som ska göras framöver kommer att utföras av installatörer. Vi vill medverka till att detta sker på ett hållbart sätt både ur ett ekonomiskt, energimässigt och socialt perspektiv. Alla i samhället måste då samarbeta och sprida sina erfarenheter och kunskaper till aktörerna på renoveringsmarknaden.

Ivo Martinac

Suppleant

Professor & avdelningschef Installations- och energisystem KTH

"Fördjupad expertis om renoveringsfrågor; starkare nätverk och mer omfattande samverkan med forskare/institut som arbetar med byggnadsförnyelse."

Jan-Olof Dalenbäck

Suppleant

Professor Installationsteknik Chalmers

"Har jobbat med olika energieffektiviseringsprojekt >30 år, de senaste åren inom ramen för Milparena - ett nätverksprojekt med finansiering från Energimyndigheten och VGR. Incitamenten att energieffektivisera är i allmänhet svaga så därför vill jag bidra med min erfarenhet för att få fler att initiera renoveringsprojekt."

Roland Jonsson

Suppleant

Energichef HSB Riksförbund

"Det som gör att det är intressant att vara med i (NRC) är att man har arbetat med energi och informationsspridning. Kunskap är inget värt om man inte kan sprida den. Har drivit flera projekt i BeBo (beställare bostäder) med fokus på energi. Tvättstugor, infodring av ventilationskanaler, avloppsvärmeväxlare och funktionsstyrd upphandling. Även ett projekt kallat "Ett hus fem möjligheter" där redovisade vi fem paketlösningar på hur man kan halvera energianvändningen i ett milionprogramshus. Med detta i bagaget kan man tillföra mycket kunskap när befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion bibehållas eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav."

Stefan Björling

SABO

Marie Linder

Ledamot i NRCs styrelse sedan 2016-04-01

Förbundsordförande i Hyresgästföreningen

Adjungerad

  • Ruben Aronsson, SBUF
  • Marie Linder, Hyresgästföreningen
  • Karin Farsäter, LTH

Tidigare ledamöter

Kenneth Faaborg

Ordinarie ledamot mars 2013- mars 2016

Växjö kommunföretag AB

"Bygg- och fastighetsbranschen behöver ändra sin inställning till forskning och utveckling. Nationellt Renoveringscentrum kommer att ha en viktig roll i detta arbete."

Rolf Kling

Ordinarie ledamot mars 2013- mars 2016

Teknisk chef VVS Företagen

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering.

Thomas Olofsson

Ordinarie ledamot mars 2013- mars 2016

Professor Byggkonstruktion och -produktion LTU

"En av vår tids stora samhällsutmaningar är att skapa hållbara och attraktiva städer. Skall vi nå våra högt ställda miljömål så måste vi ta fram bättre och mer effektiva metoder och processer för att renovera vår byggda miljö."