lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

SIRen

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering

Formas finansierar en Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. Den starka forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer och användare inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt.

SIRen nätverket bjuder in till resultatkonferens.

Datum: 5 december

Tid: 10-16

Plats: Bryggarsalen konferens, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Anmälan

SIRen processen ger helhetssyn för hållbar renovering

För att hantera de komplexa frågeställningar som uppkommer vid en renovering, och lyckas med en hållbar renovering behöver man ha ett helhetsperspektiv. SIRen processen beskriver alla steg i renoveringsprocessen och hänvisar till befintliga dokument, metoder och rutiner som kan användas av olika aktörer för inventeringar, analyser och beslut med syfte att göra renoveringsprocessen och slutresultatet av renoveringen mer hållbar med hänsyn till områdena: teknik, miljö, ekonomi, sociala värden, och arkitektur/kulturmiljö. SIRen processen innehåller även en utvärdering av hur väl man har tagit hänsyn till hållbarhet i sitt projekt.

Processen är beskriven i ett excel-dokument samt stödjande dokument i form av manualer etc. Exceldokumentet består i sin tur av sju flikar:

1. Introduktion (ej synlig i figuren)

2. Enkel matris av processen

3. Översiktsmatris (med text) av processen

4. Detaljerad beskrivning där alla aktörer och aktiviteter är med

5. Listor med länkar till befintliga verktyg och dokument

6. Checklista för egenutvärdering av projektets hållbarhet

7. Rosdiagram för utvärdering 

SIRen antologier

Inom SIRen nätverket har man producerat två antologier. Den första handlar om social hållbarhet vid bostadsrenovering och publicerades 2015. Den andra handlar om hållbarhet i ett helhetsperspektiv och kommer inom kort att publiceras här.

2015:4 En antologi om social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering - Redaktörer Hans Lind och Kristina Mjörnell

SIRen rapportserie

Inom den starka forskningsmiljön SIRen publiceras rapporter som berör hållbar renovering. Allt eftersom finner ni dem här.

2018:2 Förutsättningar för renovering- Danmark, Finland, Norge Jan Bröchner

2018:1 Relining eller rörbyte - en jämförelse med LCA Daniel Berglund, Parastou Kharazmi, Sofiia Miliutenko, Folke Björk och Tove Malmqvist

2017:1 Utmaningar vid planering av hållbar bostadsförnyelse - En studie av ett miljonprogramsområde Paula Femenias, Pernilla Gluch och Kristina Mjörnell

2016:3 Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering: Ett diskussionsinlägg Tord af Klintberg och Hans Lind

2016:2 Lagar och regler vid renovering - en översikt Elisabeth Helsing

2016:1 Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter Anders Höijer och Tord af Klintberg

2015:2 Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtutrymme Anders Jansson och Ulf Antonson

2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renovering - analys och förslag Hans Lind

2014:1 Ekonomiska aspekter på renovering av bostäder - en översikt Hans Lind

Projektbeskrivning

Sverige liksom många andra länder, står inför stora akuta behov av renovering av efterkrigstidens byggnadsbestånd som har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i renoveringsprocessen utifrån olika perspektiv, miljömässigt, ekonomiskt och socialt samt öka professionalismen i byggbranschen, kommer en konkretisering av modeller för hållbar renovering och utveckling av metoder för att genomföra sådana att tas fram.

Namnet för den starka forskningsmiljön är SIRen - Sustainable Integrated Renovation. SIRen fokuserar på fem områden; upprättande av en levande kunskapsbas; analys av tidigare och pågående renovering; delta i innovation, demonstration och Living Lab; utveckla modeller, metoder och verktyg för integrerad hållbar renovering; samt nya sätt för kommunikation, dialog och spridning av resultat. Indelade i arbetspaketen:

  • WP1: Upprätta en kunskapsbas
  • WP2: Analysera genomförda renoveringsprojekt
  • WP3: Innovation, demonstration och Living Labs
  • WP4: Utveckla modeller, metoder och verktyg
  • WP5: Kommunikation och kunskapsspridning

Målet är att de modeller och metoder för integrerad hållbar renovering som utvecklats ska användas brett och storskaligt på marknaden.

Information om Formas utlysning.

Informationsbroschyr om SIRen.

Projektledare för projektet är Kristina Mjörnell

Projektperiod: 2014-2019

Nedanstående aktörer är samarbetspartners/samfinansiärer till SIRen:

Medsökande institutioner:

Styrgrupp: