lu.se

Renoveringscentrum

Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse (NRC) | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

SIRen

 

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering

Information om Formas utlysning.

Informationsbroschyr om SIRen.

Projektledare för projektet är Kristina Mjörnell

Projektperiod: 2014-2018

Projektbeskrivning

Sverige liksom många andra länder, står inför stora akuta behov av renovering av efterkrigstidens byggnadsbestånd som har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i renoveringsprocessen utifrån olika perspektiv, miljömässigt, ekonomiskt och socialt samt öka professionalismen i byggbranschen, kommer en konkretisering av modeller för hållbar renovering och utveckling av metoder för att genomföra sådana att tas fram.

Formas finansierar en Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering
som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. Den starka forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt.

Namnet för den starka forskningsmiljön är SIRen - Sustainable Integrated Renovation. SIRen fokuserar på fem områden; upprättande av en levande kunskapsbas; analys av tidigare och pågående renovering; delta i innovation, demonstration och Living Lab; utveckla modeller, metoder och verktyg för integrerad hållbar renovering; samt nya sätt för kommunikation, dialog och spridning av resultat. Indelade i arbetspaketen:

  • WP1: Upprätta en kunskapsbas
  • WP2: Analysera genomförda renoveringsprojekt
  • WP3: Innovation, demonstration och Living Labs
  • WP4: Utveckla modeller, metoder och verktyg
  • WP5: Kommunikation och kunskapsspridning

Målet är att de modeller och metoder för integrerad hållbar renovering som utvecklats ska användas brett och storskaligt på marknaden.


Nedanstående aktörer är samarbetspartners/samfinansiärer till SIRen. Det är inte för sent att ansluta. För att diskutera vad ett samarbete kan innebära, kontakta Kristina Mjörnell

Medsökande i projektet är nedanstående forskare: