lu.se

Denna sida på svenska This page in English

SIRen

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering

Formas finansierar en Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering som är kopplat till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. Den starka forskningsmiljön bygger på inter- och tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer och användare inom bygg och fastighetsbranschen samt berörda myndigheter. Forskningen syftar till att radikalt förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och holistisk syn på hållbarhet och därmed stärka den svenska konkurrenskraften internationellt.

SIRen processen ger helhetssyn för hållbar renovering

För att hantera de komplexa frågeställningar som uppkommer vid en renovering, och lyckas med en hållbar renovering behöver man ha ett helhetsperspektiv. SIRen processen beskriver alla steg i renoveringsprocessen och hänvisar till befintliga dokument, metoder och rutiner som kan användas av olika aktörer för inventeringar, analyser och beslut med syfte att göra renoveringsprocessen och slutresultatet av renoveringen mer hållbar med hänsyn till områdena: teknik, miljö, ekonomi, sociala värden, och arkitektur/kulturmiljö. SIRen processen innehåller även en utvärdering av hur väl man har tagit hänsyn till hållbarhet i sitt projekt.

Processen är beskriven i ett excel-dokument samt stödjande dokument i form av manualer etc. Exceldokumentet består i sin tur av sju flikar:

1.Introduktion (ej synlig i figuren)

2.Enkel matris av processen

3.Översiktsmatris (med text) av processen

4.Detaljerad beskrivning där alla aktörer och aktiviteter är med

5.Listor med länkar till befintliga verktyg och dokument

6.Checklista för egenutvärdering av projektets hållbarhet

7.Rosdiagram för utvärdering 

SIRen antologier

Inom SIRen nätverket har man publicerat två antologier. Den första handlar om social hållbarhet vid bostadsrenovering och publicerades 2015. Den andra antologin publicerades i samband med SIRens resultatkonferens 2019 och presenterar en del av det resultat som har kommit från nätverket.

Rapport: 2015:4 En antologi om social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering (PDF, 6.6 MB, ny flik)
Redaktör: Hans Lind och Kristina Mjörnell

Rapport: 2019:2 Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv (PDF, 14.1 MB, ny flik)
Redaktör: Stefan Olander, Kristina Mjörnell, Paula Femenías, Elisabeth Helsing, Petter Wallentén

SIRen rapportserie

Inom den starka forskningsmiljön SIRen publiceras rapporter som berör hållbar renovering. Allt eftersom finner ni dem här.

2019:1 Hissar - Nya upphandlingsmodeller och teknikvärdering vid montage utanpå fasader (PDF, 296 kB, ny flik)
Författare: Tord Af Klintberg, Bert Norlin, Folke Björk

2018:2 Förutsättningar för renovering- Danmark, Finland, Norge (PDF, 251 kB, ny flik)
Författare: Jan Bröchner

2018:1 Relining eller rörbyte - en jämförelse med LCA (PDF, 832 kB, ny flik)
Författare: Daniel Berglund, Parastou Kharazmi, Sofiia Miliutenko, Folke Björk och Tove Malmqvist

2017:1 Utmaningar vid planering av hållbar bostadsförnyelse - En studie av ett miljonprogramsområde (PDF, 787 kB, ny flik)
Författare: Paula Femenias, Pernilla Gluch och Kristina Mjörnell

2016:3 Krav på tillgänglighetsanpassning vid renovering: Ett diskussionsinlägg (PDF, 234 kB, ny flik)
Författare: Tord af Klintberg och Hans Lind

2016:2 Lagar och regler vid renovering - en översikt (PDF, 327 kB, ny flik)
Författare: Elisabeth Helsing

2016:1 Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter (PDF, 244 kB, ny flik)
Författare: Anders Höijer och Tord af Klintberg

2015:2 Utmaningar och möjligheter vid renovering av våtutrymme (PDF, 1.3 MB, ny flik)
Författare: Anders Jansson och Ulf Antonson

2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renovering - analys och förslag (PDF, 320 kB, ny flik)
Författare: Hans Lind

2014:1 Ekonomiska aspekter på renovering av bostäder - en översikt (PDF, 402 kB, ny flik)
Författare: Hans Lind

Projektbeskrivning

Sverige liksom många andra länder, står inför stora akuta behov av renovering av efterkrigstidens byggnadsbestånd som har passerat sin tekniska livslängd. För att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse i renoveringsprocessen utifrån olika perspektiv, miljömässigt, ekonomiskt och socialt samt öka professionalismen i byggbranschen, kommer en konkretisering av modeller för hållbar renovering och utveckling av metoder för att genomföra sådana att tas fram.

Namnet för den starka forskningsmiljön är SIRen - Sustainable Integrated Renovation. SIRen fokuserar på fem områden; upprättande av en levande kunskapsbas; analys av tidigare och pågående renovering; delta i innovation, demonstration och Living Lab; utveckla modeller, metoder och verktyg för integrerad hållbar renovering; samt nya sätt för kommunikation, dialog och spridning av resultat. Indelade i arbetspaketen:

  • WP1: Upprätta en kunskapsbas
  • WP2: Analysera genomförda renoveringsprojekt
  • WP3: Innovation, demonstration och Living Labs
  • WP4: Utveckla modeller, metoder och verktyg
  • WP5: Kommunikation och kunskapsspridning

Målet är att de modeller och metoder för integrerad hållbar renovering som utvecklats ska användas brett och storskaligt på marknaden.

Information om Formas utlysning på formas.se.

Informationsbroschyr om SIRen (PDF, 356 kB, ny flik)

Projektledare för projektet är Kristina Mjörnell.
Kontakt sker via mail: kristina.mjornell@sp.se

Projektperiod: 2014-2019

Nedanstående aktörer är samarbetspartners/samfinansiärer till SIRen:

Medsökande institutioner:

Styrgrupp:

Doktorandkurs

Tillsammans med Sveriges Bygguniversitet arrangerar SIRen nätverket en kurs för doktorander. Kursen riktar sig till doktorander som forskar inom området renovering. Det övergripande målet med kursen är att ge ett tvärvetenskapligt perspektiv om hållbarhetsaspekter vid renovering.

Tre olika kurs delar har arrangerats: 

Boendeperspektiv vid renovering

Under den 19-20 maj 2016 fokuserades det på de boendes perspektiv under en renovering. Dagarna anordnades av forskare på Chalmers och hölls i Göteborg.

Första dagen bjöd på föredrag och studiebesök i Hammarkullen där forskare och studenter från Chalmers följer hur boende involveras i renoveringen.
Läs mer om projektet Lärande lab Hammarkullen på learninglabhammarkullen.se

Förutom fortsatt intressanta föredrag under andra dagen i Göteborg, innehöll dagen två studiebesök. Morgonen började hos Förbo med en guidad visning av området Säteriet. Med en engagerad personal har de boende en kontinuerlig kontakt med fastighetsägarna för återkoppling om sitt boende. Dagen innehöll även en guidad rundvandring i området Gårdsten.

Föredrag: Sociala aspekter - erfarenheter från tidigare renoveringar Paula Femenías, Renoveringsbarometern - Renoveringsaktiviteter idag Liane Thuvander, Lärande lab Hammarkullen Jenny Stenberg, workshop "Dialogstund" Lasse Fryk, Socialekonomiska konsekvenser vid renovering Magnus Österbring

Teknikperspektiv vid renovering

Den 13 december 2016 fokuserades det på teoretisk och praktisk problematisering av tekniska lösningar vid renoveringar.

Föredrag: Problematik vid klimatskalsförbättringar Kristina Mjörnell, Tegelfasader Miklos Molnar, Ventilation och värmeåtervinning Åsa Wahlström och Ulf Hörman (Swegon), Vattenskador Dennis Johansson och Rolf Kling

Dagen efter arrangerades ett studiebesök vid ett pågående renoveringsprojekt i Malmö. Installationsföretaget Assemblin visade runt renoveringen av ett flerbostadshus med bland annat ventilationslösningen med lägenhetsaggregat.

Kultur- och resursperspektiv vid renovering

Doktorandkursens tredje del hölls 7-8 maj 2017 i Luleå av LTU och Uppsala Universitet campus Gotland. Kursen fokuserade på livscyckelperspektiv vid energieffektivisering och renovering samt renovering av kulturhistoriska byggnader.

Föredrag: Energi med livscykle perspektiv Thomas Olofsson, Renovering med livscykle perspektiv Ulf Wiklund, Resilience in the context of cultural heritage Andrea Luciani, Energieffektivisering i historiska byggnader Tor Broström, Bevarande och äkthet i kulturhistoriska byggnader Jennie Sjöholm, Energieffektivitet och kulturvärden i kulturhistoriska byggnader Petra Eriksson, Ekonomiska aspekter vid renovering Hans Lind