Hoppa till huvudinnehåll
Flerfamiljshus i Malmö. Foto.

Välkommen till Nationellt renoveringscentrum - Hållbar renovering och energieffektivisering

Renoveringsbehovet, alltså det breda behovet av att anpassa, uppdatera, underhålla och förändra befintlig bebyggelse, är fortsatt stort i Sverige. En del av detta behov utgörs av behovet av energieffektiviseringar, som inte får äventyra en mängd andra hållbarhetsaspekter i byggnader, som exempelvis ekonomi, fuktsäkerhet, innemiljö eller bevarandevärde.

Nationellt renoveringscentrum (NRC) samarbetar tvärdisciplinärt med näringsliv och akademi i hela landet för att identifiera behov av kunskapsuppbyggnad och information som stödjer alla aktörer i byggsektorn. Då kan befintliga byggnader bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara i ett brett livscykelperspektiv med en förbättrad eller bibehållen funktion för att möta brukarnas och myndigheternas krav.

Logga för Nationellt Renoveringscentrum.