lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om NRC

Nationellt Renoveringscentrum ska genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess så att befintliga byggnader blir energieffektiva och att deras funktion bibehålls eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav. 

I Nationellt Renoveringscentrum samarbetar näringslivs och akademi inom ett flertal ämnesdiscipliner för att tillvara ta både tekniska och funktionella aspekter, ekonomiska och beslutsmässiga aspekter och sociala aspekter.